Inschrijfvoorwaarden

 • Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het daarop volgende jaar
 • Leerlingen tot 21 jaar betalen geen BTW. Vanaf 21 jaar en ouder ben je BTW plichtig. Bovenop de genoemde bedragen wordt 21% BTW in rekening gebracht.
 • Inschrijving geschiedt via deze site of door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
 • Inschrijving geschiedt telkens per korte (basis-)cursus Muziek, jaarcursus of korte cursus Beeldend, popgroep of ensemblespel, workshop of lezing
 • Door zijn inschrijving verbindt een deelnemer zich, met inachtneming van de hierna vermelde verlengings- en opzeggingsregels, te alle tijde tot betaling van het gehele verschuldigde lesgeld
 • Voor de Instrument jaarcursussen  geldt dat de overeenkomst na het eerste jaar stilzwijgend voor onbepaalde tijd wordt verlengd tenzij tijdig, dat wil zeggen uiterlijk voor het einde van het lopende cursusjaar (31 juli) Vonk per brief of e-mail een opzegging heeft ontvangen. Na het eerste jaar kan de overeenkomst zonder extra kosten per maand worden opgezegd. De overeenkomst en betalingsverplichting eindigt dan op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin het bericht van opzegging is ontvangen. Betaling tot beëindiging van de overeenkomst geschiedt voor de lessen volgens het formele rooster. 
 • Bij eerste inschrijving voor een jaarcursus Muziek, Tekenen & Schilderen geldt een proefperiode van 10 weken, gerekend vanaf de eerste les in het betreffende cursusjaar. De overeenkomst voor de eerste jaarcursus kan in de proefperiode zonder extra kosten worden opgezegd en eindigt in dat geval aan het einde van de tiende lesweek. Betaling tot beëindiging van de proefperiode geschiedt voor de lessen volgens het formele rooster. Wordt er niet opgezegd voor de tiende week, dan is de overeenkomst voor het eerste jaar definitief. 
 • Opzegging dient altijd schriftelijk of per mail te gebeuren.
 • Een knipkaart is strikt persoonlijk en geldig tot 2 jaar na de eerste les. De lessen worden in overleg tussen cursist en docent afgesproken en kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Bij latere afmelding wordt deze les niet ingehaald.
 • Na inschrijving voor een instrumentale jaarcursus/knipkaart/kennismakingslessen wordt de lestijd in overleg met de docent vastgesteld. Daartoe neemt de docent in de week voor begin van de eerste les contact op met de leerling. Deelnemers aan cursussen/workshops/groepslessen krijgen voor begin van de eerste les bericht. 
 • Stichting Vonk behoudt zich het recht voor af te wijken van de vermelde lesdagen en lestijden, wanneer zulks om organisatorische redenen noodzakelijk is. Als dat gebeurt zijn de voorwaarden pas weer van toepassing als de cursist heeft bevestigd aan de gewijzigde cursusopzet deel te nemen
 • Stichting Vonk behoudt zich, bij onvoldoende inschrijvingen, het recht een cursus niet door te laten gaan. De cursisten zullen dan worden geïnformeerd.
 • Voor jaarcursussen kunnen maximaal twee lessen per jaar zonder inhaalverplichting vervallen wegens ziekte van de docent. Mochten er meer lessen door ziekte van de docent uitvallen dan worden deze ingehaald of vervangen, of als laatste oplossing naar rato terugbetaald.
 • Lessen die door verhindering van de leerling worden verzuimd kunnen niet worden ingehaald.
 • Lessen die door onvoorziene, niet aan Stichting Vonk toe te rekenen calamiteiten komen te vervallen zullen zo veel mogelijk online of via andere kanalen gegeven worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt na doorbetaling van 2 lessen lesgeld gerestitueerd. Na hervatting van lessen gaat de inschrijving automatisch door. Opzegging blijft mogelijk conform de inschrijfvoorwaarden.

Betaling en kortingen

 • Voor cursussen korter dan 30 weken geschiedt de betaling in één keer.
 • Voor jaarcursussen is betaling in drie termijnen mogelijk.
 • Bij aanmaning wegens niet tijdige betaling wordt € 7,50 extra per keer in rekening gebracht.

Betaling door middel van overschrijving:

 • Bij betaling in drie termijnen wordt één factuur verzonden met daarop vermeld de vervaldata van de termijnbedragen, respectievelijk 1, 3 en 5 maanden na factuurdatum. De termijnbedragen dienen binnen 30 dagen na vervaldatum betaald te zijn. 

Betaling door middel van automatische incasso (alleen bij jaarcursussen)

 • Bij betaling ineens worden de verschuldigde termijnen op 15 oktober afgeschreven. 
 • Bij betaling in drie termijnen in drie termijnen worden de verschuldigde termijnen afgeschreven op 15 oktober, 15 december en 15 februari.

Overige kortingen:

 • Gezinskorting voor jaarcursussen: 10% per deelnemende cursist uit één gezin of als één cursist meerdere cursussen volgt.met de ‘RBMA extra vergoeding’van de gemeente Waddinxveen kunnen kinderen t/m 17 jaar onder bepaalde voorwaarden per kalenderjaar gratis één (jaar-)curus per kalenderjaar volgen.
 • Personen die de pensioenleeftijd hebben, chronisch ziek of gehandicapt zijn kunnen met deze regeling voor 50% van de werkelijke kosten één cursus per kalenderjaar volgen. Kijk voor meer informatie op www.waddinxveen.nl en zoek op RBMA.
 • Houders van een Rotterdampas krijgen € 25,00 korting bij inschrijving voor een cursus, lezingencyclus of workshop boven de € 100,00. Zie www.rotterdampas.nl/acties onder Waddinxveen.
 • Cursisten met een laag inkomen komen via het Paula Hupkensfonds in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor een cursus Beeldend. www.waddinxveensekunstkring.nl/hupkensfonds
 • Cursisten t/m 18 jaar betalen maar € 5,- entree bij een concert van “Muziek in Waddinxveen”